Kitos įmonės politikos

Uždaroji akcinė bendrovė „Lodvila“ įkurta 1996 metais, kuri nuo įsikūrimo pradžios specializavosi saugiųjų dokumentų blankų spausdinime. Šiai dienai esame  viena saugios spaudos lyderių Baltijos šalyse, įsigijusi ir įdiegusi modernią poligrafinę įrangą, kuri padeda pasiekti pačią aukščiausią darbų kokybę.

 

Įmonės vizija:

 • svarus indėlis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gaminant saugiuosius dokumentus;
 • pagerinti produkcijos kokybę, tobulinant procesus, gerinant kokybės sistemos rezultatyvumą, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei tenkinant klientų reikalavimus;
 • išplėsti rinkas bei gerinti darbuotojų darbo sąlygas.

 

UAB „Lodvila“ siekia kokybės valdymo srityje:

 • siekti, kad kiekvienas darbuotojas žinotų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitus teisinius ir normatyvinius reikalavimus, bei sutartinius įsipareigojimus;
 • siekti, kad kiekvienas darbuotojas žinotų klientų reikalavimus;
 • siekti, kad kiekvienas bendrovės darbuotojas būtų tvirtai įsitikinęs kokybiško darbo būtinybe ir kokybės gerinimo svarba;
 • užtikrinti, kad kiekvieno darbuotojo atsakomybė ir pareigos būtų aiškiai apibrėžtos ir įformintos dokumentais;
 • užtikrinti, kad kiekvienas bendrovės darbuotojas suprastų atsakomybę už savo darbą ir produkcijos kokybę;
 • užtikrinti darbuotojų informuotumą apie bendrovės tikslus ir jų pasiekimą;
 • siekti ilgalaikio ir stabilaus bendrovės pelno, tiekiant klientams kokybiškus gaminius ir paslaugas.

 

UAB „LODVILA“ Aplinkosaugos politika

UAB „Lodvila“ siekia aplinkosaugos valdymo srityje:

 • toliau vystyti aplinkosaugos vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių reikalavimus, poveikį aplinkai bei valdžios institucijų nuostatas;
 • laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų, bei sutartinių įsipareigojimų;
 • optimizuoti paslaugos teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai;
 • įmonės personalui suteikti galimybę kelti kvalifikaciją aplinkosaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo srityse.

 

 

UAB „LODVILA“ informacijos saugos politika

Uždarosios akcinės bendrovės „Lodvila“ informacijos saugumo vadybos sistema (toliau – ISVS) nustato pagrindinius informatikos ir ryšių informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus, siekiant užtikrinti įmonėje tvarkomos informacijos, įskaitant jos teikiamų paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių informacijos, saugumą.

Informacijos saugos tikslai:

 • Užtikrinti efektyvų rizikos valdymą ir tinkamų rizikos valdymo priemonių naudojimą, siekiant suvaldyti riziką iki priimtino lygio, atliekant kasmetinį rizikos vertinimą ir įgyvendinant rizikos valdymo priemonių planą;
 • Užtikrinti atitiktį ISVS nuostatuose nurodytiems teisės aktų reikalavimams, atliekant kasmetinį atitikties vertinimą ir šalinant nustatytus trūkumus;
 • Užtikrinti UAB „Lodvila“ tvarkomų informacinių sistemų ir registrų veiklos tęstinumą, atliekant periodinį veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo išbandymą ir jo peržiūrą.

 

UAB „Lodvila“   įsipareigoja laikytis visų taikytinų informacijos saugos reikalavimų ir įsipareigojimų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei sutartyse vadovaudamasi šiais principais:

 • tinkamumo – informacijos saugos politika ir reikalavimai nustatomi ir informacijos saugos valdymo priemonės parenkamos, atsižvelgiant į veiklos ir išorinius (teisės aktų, sutarčių ir kt.) reikalavimus ir įsipareigojimus bei strateginius organizacijos tikslus;
 • suvokimo – siekiant užtikrinti informacijos saugą, reikia suvokti apsisaugojimo nuo galimos grėsmės informacijai priemonių naudojimo būtinybę;
 • rizikos vertinimo – siekiant nustatyti esamą informacijos saugos lygį ir parinkti reikiamas informacijos saugos valdymo priemones, būtina periodiškai vertinti ir valdyti informacijos saugos riziką bei įtraukti šią nustatytą riziką į bendrą organizacijos veiklos rizikos valdymą;
 • teisėtumo – gerbti savo darbuotojų, klientų, partnerių ir tiekėjų asmenų privatumą ir tinkamai apsaugoti asmens duomenis bei naudoti legalias metodikas, programinę įrangą ir kitą intelektualinę nuosavybę;
 • vadovybės atsakingumo – siekiant užtikrinti informacijos saugą, vadovybė palaiko informacijos saugos gerinimo veiklas ir numato pakankamai išteklių informacijos saugos įgyvendinimui organizacijoje;
 • informacijos saugos sąmoningumo ugdymo – siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat organizuojami darbuotojų mokymai informacijos saugos srityje ar kitaip ugdomas jų sąmoningumas.

 

UAB „Lodvila“ nuolat gerina ISVS veiksmingumą, įgyvendinamas informacijos saugos politiką ir tikslus, organizuodamas ISVS vidaus auditus, nustatydamas neatitiktis ir jas šalindamas, vykdydamas ISVS korekcinius veiksmus ir reguliariai aptardama informacijos saugos klausimus vadovybės pasitarimuose.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.