Etikos kodeksas

 1. DARBO SĄLYGOS

UAB „LODVILA” (toliau LODVILA), siekia sukurti darbo aplinką, kurioje būtų skatinama įvairovė, mokymasis visą gyvenimą ir lygios galimybės, taip pat ir riboto darbingumo asmenims. Mes norime kurti darbo vietas, kuriose yra abipusis pasitikėjimas, pagarba žmogaus teisėms ir nėra diskriminacijos. Palaikome fizinę ir psichinę darbuotojų gerovę, užtikriname saugias darbo sąlygas.

Darbuotojus įdarbiname ir skatiname remdamiesi tik kvalifikacija ir gebėjimais, kurių reikia darbui atlikti.

LODVILA tvirtai remia žmogaus teises, aprašytas Jungtinių Tautų chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Privalome visais būdais remti ir visada stengtis laikytis bendrai priimtų žmogaus teisių nuostatų ir darbo įstatymų, taip pat pripažinti ir remti lygias žmogaus teises.

Negalime toleruoti:

 •  diferencijuoto vertinimo darbovietėje dėl ne su darbu susijusių veiksnių ;
 • diskriminacijos;
 •  priekabiavimo;
 • netinkamo ir nepagrįsto kišimosi į darbo vykdymą.

Aukščiau pateiktos nuostatos taikomos nepriklausomai nuo to ar šių pažeidimų pagrindas yra tautybė, rasė, negalia ar lytis, įskaitant lytinę tapatybę ar lyties išraišką, seksualinę, religinę ar politinę orientaciją, etninę ar socialinę kilmę.

Fizinis, seksualinis, psichologinis ar žodinis smurtas yra draudžiamas, taip pat draudžiami grasinimai smurtu ir bet kokia kita bauginimo forma.

1.2 VAIKŲ DARBAS

Minimalus darbuotojų amžius turi būti nemažesnis kaip 18 metų, ir jis privalo atitikti:

 • valstybės numatytą minimalų įdarbinimo amžių, arba
 • privalomojo išsilavinimo įgijimo amžių, priklausomai nuo to, kuriuo atveju asmuo yra vyresnis.

Negali būti naudojamasi vaikų darbu, kuris apibrėžiamas kaip darbas, atliekamas vaiko, kurio amžius nesiekia aukščiau nurodyto.

Joks asmuo, jaunesnis nei 18 metų, negali dirbti darbo, pavojingo jo sveikatai, saugumui ar neatitinkančio jo interesų, į tai įtraukiamas ir viršvalandinis darbas ar darbas naktimis.

1.3  NUOLATINIS ĮDARBINIMAS

LODVILA laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir standartų dėl darbuotojo darbo valandų, atlyginimo ir darbo aplinkos.

Vykdomi visi įsipareigojimai darbuotojams, numatyti tarptautinėse konvencijose, Lietuvos Respublikoje galiojančiuose įstatymuose ir nuostatose, reglamentuojančiose nuolatinius darbo santykius. Visa tai galioja ir tada, kai sudaromos terminuotos darbo sutartys, sutartys su subrangovais ir kita.

Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už tai, kad būtų susipažinęs su atitinkamais įstatymais, kitais teisės aktais ir bendrovės politika bei procedūromis, reglamentuojančiomis darbuotojo veiklą, ir jos laikytųsi.

1.4  ATLYGINIMAI

Darbuotojams mokamas atlygis, įskaitant papildomas naudas, turi atitikti arba gali viršyti minimalius Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Atskaitymai iš atlyginimo kaip drausminanti priemonė nėra leidžiami.

Prieš pradedant darbo santykius, visiems darbuotojams pateikiama raštiška ir aiškiai suprantama darbo sutartis, kurioje išdėstytos atlyginimo sąlygos ir jo mokėjimo būdai.

 1. DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA
 • pasirūpinti tinkamu visų darbuotojų apmokymu sveikatos ir saugumo darbe klausimais; supažindinti visus darbuotojus su informacija ir instrukcijomis, susijusiomis su sveikata ir saugumu darbe bei priešgaisrine sauga;
 • įtraukti darbuotojus į konsultacinius procesus, prieš priimant sprendimus, susijusius su poveikiu sveikatai ir saugumui darbo vietoje;
 • apibrėžti, paruošti dokumentaciją ir informuoti apie su sveikata ir saugumu susijusią atsakomybę, įgaliojimus veikti ir reikalavimus dėl atskaitomybės visų lygių darbuotojus darbo vietoje;
 • aktyviai identifikuoti ir valdyti sveikatos ir saugumo darbe rizikas, nustatant galimus pavojus, įvertinant riziką ir įgyvendinant efektyvią rizikos kontrolę;
 • nedelsiant pranešti apie pavojus, incidentus ir traumas, esant reikalui, atlikti tyrimą, ir įdiegti kontrolės priemones, leidžiančias eliminuoti arba iki minimumo sumažinti jų pasikartojimo riziką;
 • darbo vietoje visiškai netoleruoti alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo.
 1. KONKURENCIJA

Konkurencijos įstatymai, kaip ir visi kiti teisės aktai, mums yra gyvybiškai svarbūs, todėl visada privalome griežtai jų laikytis. Norėdami užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, turime būti susipažinę su situacijomis, kurios gali turėti įtaką konkurencijai. Nepaisant sutarties formos, visada turi būti deramasi, laikantis sąžiningos konkurencijos principų.

3.1 KONKURENCIJOS RIBOJIMAI

LODVILA darbuotojai negali sudaryti jokių oficialių ar neoficialių sutarčių ar susitarimų, kurių tikslas arba galimas poveikis būtų neteisėtas konkurencijos apribojimas, jos pašalinimas, užkardymas ar iškreipimas.

Darbuotojai negali dalyvauti jokioje antikonkurencinėje veikloje.

Tokią veiklą apima, bet neapsiriboja:

 • gamybos ar pajėgumų ribojimas arba kontrolė;
 • karteliniai susitarimai;
 •  dalijimasis rinka arba rinkos pasidalijimas;
 • pajėgumų ribojimas ar kontrolė;
 • susirinkimai, konferencijos, forumai, komitetai ir panašūs renginiai, organizuojami prekybos ar pramonės organizacijų, kurie gali turėti neigiamą įtaką konkurencijai;
 • informacijos mainai, susiję su kainomis ar kitomis nuostatomis ir sąlygomis, taikomomis LODVILA, tiekėjams ar kitoms susijusioms trečiosioms šalims;
 • keitimąsi kita neteisėta ar konfidencialia informacija.

3.2                 SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS IR PARDAVĖJŲ RENGINIAI

Privalote niekada neaptarinėti su verslu susijusių, galimai konkurenciją ribojančių temų su konkurentais. Jei susirinkime ar verslo forume aptariamos temos, galimai ribojančios konkurenciją, nesilaikant konkurencijos įstatymo, jūs privalote nedelsiant palikti patalpą ir pareikalauti, kad jūsų išėjimas ir atsisakymas dalyvauti diskusijose būtų įtrauktas į susirinkimo protokolą. Jei tokiuose susirinkimuose protokolai paprastai nevedami, darbuotojas turi pareikalauti tokį protokolą surašyti. Jei į šį prašymą neatsižvelgiama, darbuotojas turi surašyti savo protokolą ir atitinkamai informuoti aukštesniąją vadovybę.

Patariama elgtis atsargiai ne tik fiziniuose susirinkimuose, bet ir dalyvaujant virtualiuose forumuose (susirinkimuose telefonu, socialinių tinklų forumuose, vaizdo skambučiuose, transliacijų internetu metu ir pan.), kai informacija gali būti viešinama arba ja dalijamasi.

Jei dalyvaujate tokiuose renginiuose, nepamirškite, kad šiuose renginiuose sudarytos sutartys, nepriklausomai nuo jų formos, visada turi būti aptariamos ir sudaromos laikantis sąžiningos konkurencijos principų.

Prieš sutikdami dalyvauti renginiuose, kuriuose gali dalyvauti konkurentai, ir kuriuose oficialiai ar neoficialiai gali būti aptariami su verslu susiję klausimai, turėtumėte pasitarti su savo tiesioginiu vadovu; šis reikalavimas galioja ir pardavėjų renginiams.

 1. ANTIKORUPCIJA

LODVILA yra įsidiegusi antikorupcinės vadybos sistemą sertifikuotą pagal tarptautinį ISO 37001 standartą,  vadovaujasi paskelbta įmonės antikorupcine politika ir taiko žemiau nurodytus antikorupcinės vadybos sistemos principus. Taikomi principai nedraudžia parodyti ar priimti įprastą ir tinkamą svetingumą. Jei turite abejonių, kreipkitės į savo tiesioginį vadovą arba aukštesniąją vadovybę.

Apie kiekvieną korupcijos atvejį jūs privalote nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui, aukštesniajai vadovybei arba anonimiškai.

4.1 KYŠININKAVIMAS

Kyšininkavimu laikomas bet koks pasiūlymas, dėkingumo mokestis arba dovanos, paskolos, mokesčiai, atlygis ar bet kokio vertingo daikto pasiūlymas kitam asmeniui arba priėmimas iš kito asmens kaip paskata daryti įtaką ar skatinti tam tikrą veiksmą arba neveikimą, kuris nebūtų įvykęs, jei nebūtų kyšininkavimo.

Kyšininkavimo draudimas apima ne tik pinigų perdavimą, jis apima bet kokio pobūdžio turto perdavimą. Jis apibrėžia, jog kyšininkavimas yra ir kelionės išlaidų apmokėjimas, neproporcingas išlaidų pramogoms finansavimas, labdaringos dovanos, produktų ar paslaugų suteikimas; finansinės ar kitokios asmeninės naudos perdavimas.

LODVILA netoleruoja kyšininkavimo jokia forma, be išimčių, įskaitant ir kyšininkavimą tose šalyse, kuriose ši praktika laikoma legalia arba kuriose ji laikoma įprasta verslo praktika. LODVILA darbuotojas negali priimti ar siūlyti jokio kyšio.

4.2 DĖKINGUMO MOKESČIAI

Laikoma, kad dėkingumo mokesčiai irgi yra kyšininkavimo forma. Visi kyšiams taikomi draudimai galioja ir dėkingumo mokesčiams. LODVILA darbuotojas negali priimti ar siūlyti dėkingumo mokesčio.

4.3 MOKESČIAI UŽ PROCESO PALENGVINIMĄ

Mokesčiai už proceso palengvinimą dažniausiai yra nedidelės sumos, mokamos žemesniosios grandies valstybės tarnautojams, norint užtikrinti valstybinės ar oficialios procedūros, kurią darbuotojas bet kuriuo atveju privalo atlikti pagal pareigas, įvykdymą arba paspartinimą.

LODVILA darbuotojas negali mokėti mokesčių už proceso palengvinimą ir toleruoti šios praktikos jokioje šalyje ar dirbant su partneriais, įskaitant trečiąsias šalis, veikiančias LODVILA vardu. Mokesčių už proceso palengvinimą negalima toleruoti net jei jie yra numatyti vietos įstatymuose arba yra įprasti toje vietovėje.

4.4  PINIGŲ PLOVIMAS, TERORIZMO FINANSAVIMAS AR KITA NUSIKALSTAMA VEIKLA

Pinigų plovimas yra iš nusikalstamos veikos gautų pinigų nuslėpimas arba užmaskavimas, parodant, jog jie gauti iš teisėtų šaltinių ir yra teisėto turto dalis. Lėšų šaltinio arba jų panaudojimo nuslėpimas gali būti susijęs su terorizmo operacijų finansavimu. LODVILA darbuotojas negali dalyvauti pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar kitos nusikalstamos veikos finansavimo veiksmuose arba būti įtrauktas į bet kokią kitą veiką, padedančią vykdyti pinigų plovimą.

 

 1. DOVANOS IR AUKOS

LODVILA, vertina verslo santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis, pasiektais rezultatais ir skaidrumu. To siekdama, taiko „Jokių dovanų“ politiką, visapusiškai įsipareigodama vykdyti verslą sąžiningai ir vengiant nesusipratimų, kai dovana gali būti palaikyta atlygiu ar skatinimu už verslo veiklą.

5.1  DOVANŲ NEPRIĖMIMO POLITIKA

LODVILA darbuotojas privalo nepriimti dovanų iš klientų, galimų klientų, verslo partnerių, valstybės tarnautojų, tiekėjų ar bet kurių kitų trečiųjų šalių, ir jiems jų nesiūlyti.

Išimtimi iš šios politikos gali būti nedidelės vertės atminimo dovanos su bendrovės logotipu (pavyzdžiui, rašikliai, užrašinės, darbų planuokliai, kalendoriai ir kiti smulkūs reklaminiai gaminiai), kurios dalijamos darbuotojams, klientams, delegatams, studentams ir visuomenės nariams, dalyvaujantiems renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose, parodose, mokymuose, karjeros mugėse ir pan., ir laikomos bendrovės prekės ženklo kūrimo arba reklaminės veiklos dalimi.

Jei LODVILA darbuotojui siūloma nemokama vakarienė arba dalyvavimas panašaus pobūdžio veikloje, jis privalo informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą, ir prieš priimdamas pasiūlymą gauti vadovo pritarimą. Jei reikalingi papildomi paaiškinimai, darbuotojas gali kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą arba aukštesniąją vadovybę.

LODVILA privalo registruoti visas darbuotojų priimtas nedidelės vertės atminimo dovanas su bendrovės logotipu, darbuotojų dalyvavimą nemokamuose seminaruose, konferencijose ar dalyvavimą panašaus pobūdžio veikloje.

5.2  LABDARINGOS AUKOS

LODVILA pripažįsta bendrovių paramos, teikiamos labdaros tikslais ar skirtos vietos bendruomenėms, svarbą. Pagrįsta ir reikalinga parama ir aukos gali būti mokėjimai, paslaugos ar gaminiai, kuriuos turi patvirtinti atitinkama vyresnioji vadovybė.

Turi būti užtikrinama, kad bet kokie mokėjimai visuomeninėms organizacijoms nėra kyšiai ir nebūtų naudojami apgaulingai veiklai užmaskuoti. Pagalba pinigais ar rėmimas turi būti skaidrus ir atitinkantis nacionalinius teisės aktus.

 

5.3  PARAMA POLITINIAMS KANDIDATAMS, POLITINĖMS PARTIJOMS IR PAN.

LODVILA lėšos, paslaugos ar turtas neturi būti naudojamas jokiems politiniams tikslams remti. Veikdamas LODVILA vardu, darbuotojas neturi teisės dalyvauti jokioje politinėje veikloje arba remti rinkiminių kampanijų, politikų, politinių partijų ar organizacijų.

 

 1. INTERESŲ KONFLIKTAS

Svarbu, kad darbuotojai vykdytų verslo veiklą atsižvelgdami į LODVILA interesus ir siektų geriausio rezultato. Interesų konfliktas atsiranda tais atvejais, kai darbuotojo įsipareigojimai ir interesai, jam veikiant LODVILA vardu, prieštarauja jo(-s) asmeniniams interesams.

Kiekvienas darbuotojas atsako už asmeninius sprendimus interesų konflikto atžvilgiu, priimamus laikantis vidaus taisyklių dėl interesų konfliktų prevencijos, ir už kreipimąsi patarimo į savo tiesioginį vadovą arbą į aukštesniąją vadovybę, jei kyla abejonių.

6.1  TIEKĖJAI IR KLIENTAI

LODVILA darbuotojas privalo nedalyvauti jokiuose komerciniuose sandoriuose tarp LODVILA ir tiekėjo ar kliento, su kuriuo jį sieja tiesioginiai ar netiesioginiai asmeniniai interesai, finansiniai ar kito pobūdžio.

Sandoriai turi būti iš anksto patvirtinti atitinkamos LODVILA aukštesniosios vadovybės. Šis reikalavimas taikomas sandoriams tarp LODVILA ir visų fizinių bei juridinių asmenų, kurie yra su susiję su aukštesniąja vadovybe. Susijusiomis šalimis laikomi šeimos nariai, šeimos narių ar nuosavos įmonės, kitos įmonės, kuriose atitinkamas vadovybės narys turi didelę įtaką.

6.2 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ ĮDARBINIMAS

Paskyrimai į pareigas ir visi kiti įdarbinimo aspektai visada turi būti grindžiami kvalifikacija, darbo efektyvumu, gebėjimais ir patirtimi.

Atskaitomybės santykiai, tiesioginiai ar netiesioginiai, tarp LODVILA dirbančių susijusių šalių nėra leidžiami jokiame darbo santykių etape, tiek nuo įdarbinimo pradžios, tiek ir tuo atveju, jei šie santykiai atsiranda darbo metu.

 • Tiesioginiais atskaitomybės santykiais laikomi santykiai tarp darbuotojo ir jo/jos tiesioginio vadovo.
 •  Netiesioginiais atskaitomybės santykiais laikomi santykiai tarp dviejų darbuotojų, esančių toje pačioje atskaitomybės linijoje, tačiau tarp jų yra kitų vadovų.

Tais atvejais, kai nėra tiesioginių ar netiesioginių atskaitomybės santykių, susijusių šalių paskyrimas į tą patį padalinį arba jų išlaikymas tame pačiame padalinyje turi būti atidžiai apsvarstytas.

Jei LODVILA darbuotojui dirbant atsiranda atskaitomybės santykiai, jis turėtu pasitarti su to asmens tiesioginiu vadovu arba aukštesniąja vadovybe.

6.3                 PINIGINĖS PASKOLOS DARBUOTOJAMS

Draudžiama teikti paskolas savo darbuotojams ir su darbuotojais susijusioms šalims.

 

 1. INFORMACIJOS TVARKYMAS

LODVILA darbuotojas privalo gerbti ir saugoti LODVILA, jos  klientams, tiekėjams ir verslo partneriams priklausančios informacijos konfidencialumą, būti lojalus LODVILA strategijai ir vertybėms.

7.1 KONFIDENCIALI MEDŽIAGA IR INFORMACIJA

LODVILA darbuotojui neleidžiama atskleisti jokios konfidencialios ar nuosavybės teisės saugomos informacijas, gautos dirbant LODVILA, jokiam LODVILA nedirbančiam asmeniui. Ši taisyklė galioja darbuotojo darbo bendrovėje metu ir laikotarpį, numatytą vietos įstatymuose, po darbo santykių su LODVILA nutraukimo.

Visa nevieša informacija, kuri ją atskleidus gali būti naudinga konkurentams arba žalinga LODVILA, o taip pat LODVILA klientams, tiekėjams, kitiems verslo partneriams, laikoma konfidencialia ir nuosavybės teise saugoma informacija.

Konfidenciali arba nuosavybės teise saugoma informacija gali būti atskleista trečiajai šaliai tik tuo atveju, kai jai būtina ją žinoti, nebent atskleisti šią informaciją reikalauja įstatymas.

Jei darbuotojas nėra tikras, ar informacija yra konfidenciali ir saugoma nuosavybės teise, ir ar jam leidžiama ją atskleisti, jis privalo pasitarti su savo tiesioginiu vadovu arba su aukštesniąja vadovybe.

Detalūs darbuotojo įsipareigojimai dėl konfidencialumo pateikti vidaus taisyklėse, kurių būtina griežtai laikytis.

7.2                 DUOMENŲ PRIVATUMAS

Laikydamasi duomenų privatumą reguliuojančių teisės aktų, LODVILA išleido privalomas bendrovės taisykles, apsaugančias surinktus asmens duomenis nuo kopijavimo, iškraipymo, neteisėto panaudojimo, vagystės, atskleidimo ar prieigos asmenims, neturintiems reikiamų leidimų ir patvirtinimo.

Asmens duomenys yra bet kuri asmeninė informacija, kuri gali būti panaudota, tiesiogiai ar netiesiogiai, asmens tapatybei nustatyti, pavyzdžiui: pavardė, nuotrauka, el. pašto adresas, banko informacija, įdarbinimo informacija ir t.t.

Jautrūs asmens duomenys yra bet kokie asmens duomenys, atskleidžiantys jo rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitikinimus ir t.t.

LODVILA darbuotojas, atsakingas už darbuotojų duomenų tvarkymą, gali dalintis asmens duomenimis tik tuo atveju, jei tam turi teisėtą priežastį.

Jei LODVILA darbuotojas turi kokių nors abejonių dėl asmens duomenų ir jautrių asmens duomenų tvarkymo, privalo pasikonsultuoti su atsakingu už duomenų tvarkymą asmeniu arba su aukštesniąja vadovybe.

7.3  LOJALUS ELGESYS

LODVILA darbuotojas turi lojaliai remti LODVILA strategiją ir bendrovės vertybes, atsižvelgsite į poveikį LODVILA prekės ženklui ir vengti bet kokių žalingų ar reputaciją menkinančių pranešimų, tiek internete, tiek kitur.

Viešai skelbiant informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su LODVILA, draudžiama skelbti tokio pobūdžio turinį:

 • Pranešimus ar žinutes, įskaitant komentarus ar turinį apie rasę, lytį, neįgalumą, amžių, seksualinę orientaciją, pornografiją, religinius įsitikinimus ir praktikas, politinius įsitikinimus ar nacionalinę kilmę, nepriklausomai nuo to, ar toks pranešimas arba tokia žinutė pateikiama identifikuojamo vartotojo, ar anoniminio vartotojo.
 • Pranešimus ar žinutes, jei juose yra teiginių bet kokia tema, kurie gali būti klaidingai interpretuojami kaip LODVILA požiūris.
 •  Skelbti šmeižiančią ir/arba žinomai melagingą medžiagą apie LODVILA, jos darbuotojus ir/arba klientus ar tiekėjus socialiniuose tinkluose arba bet kurio kito formato interneto žiniasklaidos priemonėse.

Šis reikalavimas taikomas nepriklausomai nuo naudojamos platformos, ir nepaisant to, ar tokia veikla vykdoma interneto priemonėmis ar be jų, taip pat nepaisant to, ar įranga yra privati, ar priklausanti bendrovei, ir ar veikla vykdoma darbo valandomis ar po jų.

 1. APLINKOSAUGOS STRATEGIJA

LODVILA yra įsidiegusi aplikosaugos vadybos sistemą sertifikuota pagal tarptautinį  ISO 14001 standartą, vadovaujasi paskelbta įmonės aplinkosaugos politika ir taiko žemiau nurodytus aplinkosaugos vadybos sistemos principus. Bendrovė prisiima dalį atsakomybės už verslo poveikio aplinkai sumažinimą.

LODVILA imasi visų įmanomų priemonių, siekdama iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai visoje vertės kūrimo grandinėje. Šios priemonės apima taršos ir jos poveikio minimizavimą, efektyvaus ir tvaraus išteklių, t.y., energijos, degalų ir vandens, naudojimo skatinimą ir CO2 emisijų minimizavimą LODVILA veikloje.

Pagrindiniai LODVILA  Aplinkosaugos strategijos tikslai yra:

 • padidinti rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų kiekį;
 • stiprinti sąmoningumą, įtraukiant darbuotojus ir partnerius į aplinkos apsaugos pastangas;
 • taikyti žaliuosius kriterijus pirkimams;
 • laikytis aplinkosaugos įstatymų;
 • sumažinti taršą, CO2 emisijas ir atliekų kiekį;
 • užkirsti kelią galimiems aplinkosaugos incidentams ir būti pasiruošusiems su jais susitvarkyti, jei jie įvyksta.

8.1                 ATIDUS TIEKĖJŲ PASIRINKIMAS

LODVILA renkasi tiekėjus, remdamasi kriterijais, nurodytais LODVILA metodikoje M02 „Tiekėjų vertinimas“ tiekėjų atrankos procese.

Darbuotojai, atsakingi už paslaugų pirkimą privalo užtikrinti, kad tiekėjai būtų susipažinę su tiekėjų atrankos procesu ir imtųsi atitinkamų žingsnių atitikčiai užtikrinti.

 1. VERSLO ETIKOS KODEKSO LAIKYMASIS

Jei darbuotojui dėl susiklosčiusios situacijos neįmanoma laikytis LODVILA verslo etikos kodekso, jis privalo susisiekti su savo aukštesniąja vadovybe.

Bet kokį šiame etikos kodekse išdėstytų principų pažeidimą aukštesnioji vadovybė laiko atitinkamo darbuotojo reikšmingu pareigų nevykdymu, dėl kurio gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant ir darbo santykių nutraukimą atleidžiant darbuotoją iš einamų pareigų.

Etikos kodekse išdėstytų principų ir taisyklių pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju, darbuotojas privalo kreiptis į savo tiesioginį vadovą arba į aukštesniąją vadovybę. Darbuotojai gali pateikti tokius pranešimus, nesibaimindami atsakomųjų priemonių, jei jie nedalyvavo pažeidžiant politiką.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.