Antikorupcinė politika

UAB „LODVILA“ Antikorupcinės politika yra organizacijos korupcijos prevencijos dokumentas, kuriuo Įmonė savo veikloje įsipareigoja:

 •   nesitaikstyti su kyšininkavimu, papirkimais, prekyba poveikiu, neteisėtomis dovanomis neetišku elgesiu, nepotizmu, interesų konfliktais, piktnaudžiavimu ir kitomis korupcinėmis nusikalstamomis veikomis bei mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formomis;
 •   laikytis, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose įmonė veikia teisės aktų korupcijos prevencijos srityje ir organizacijoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimų;
 •   nustatyti antikorupcinius tikslus, atliktų jų vertinamąją analizę ir juos įgyvendinti;
 •   paskirti antikorupcinės atitikties vykdytoją atsakingą už funkcijų ir principų laikymasį apimantį visos organizacijos veiklą;
 •   nustatyti reikalavimus darbuotojų elgesiui korupcijos prevencijos srityje ir pasiekti, kad šie reikalavimai taptų įsisąmonintomis ir savanoriškai vykdomomis darbo etikos normomis ne tik darbuotojams, bet ir įmonės partneriams bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

 

Organizacija savo veikloje vadovaujasi šiais principais, susijusiais su korupcijos prevencija:

 •   kyšininkavimo draudimo. organizacija netoleruoja jokių kyšininkavimo formų, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo, neduoda ir neleidžia duoti kyšių, taip pat jų neprašo ir nepriima. Nustačius kyšininkavimo požymius Įmonėje ar gavus prašymą duoti arba pasiūlymą priimti kyšį, Įmonės darbuotojas, turi nedelsiant informuoti atsakingus asmenis;
 •   rizikų identifikavimo (įskaitant korupcijos pasireiškimo riziką) ir valdymo. Įmonė siekia, kad rizikos būtų nustatomos prevenciškai, t. y. joms dar nepasireiškus, nustatant prevencines rizikų valdymo priemones, įgalinančias nustatytų rizikų išvengti arba sumažinti iki priimtino lygio;
 •   buhalterinės apskaitos tikslumo ir teisingumo. Įmonės buhalterinė apskaita turi būti tiksli, teisingai atspindėti visas ūkines operacijas ir įvykius, laikantis visų taikytinų teisės aktų ir apskaitos standartų. Įmonės turtas turi būti tvarkomas skaidriai ir racionaliai;
 •   nuolatinio antikorupcinės aplinkos gerinimo. Įmonė atsižvelgdama į turimus išteklius siekia gerinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo Įmonėje rezultatyvumą (efektyvumą);
 •   antikorupcinė politika taikoma visiems darbuotojams. Šios Antikorupcinės politikos nuostatomis skatinami vadovautis organizacijos veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys;
 •   bet kokį šioje politikoje išdėstytų principų pažeidimą aukštesnioji vadovybė laiko atitinkamo darbuotojo reikšmingu pareigų nevykdymu, dėl kurio gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant ir darbo santykių nutraukimą atleidžiant darbuotoją iš einamų pareigų;
 •   išdėstytų principų ir taisyklių pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju, darbuotojas privalo kreiptis į savo tiesioginį vadovą arba į aukštesniąją vadovybę. Darbuotojai gali pateikti tokius pranešimus, nesibaimindami atsakomųjų priemonių, jei jie nedalyvavo pažeidžiant politiką.
Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.